CV: Chuyển Vuông Ra Tròn

W: Cạnh ngang ở tiết diện chữ nhật (mm)

H: Cạnh đứng ở tiết diện chữ nhật (mm)

Ø: Đường kính tiết diện tròn (mm)

L: Chiều dài (mm)\

  Lưu ý: Có hai kiểu gân tăng cứng ở phía tiết diện tròn: kiểu dùng cho kết nối với ống mềm và kiểu dùng cho kết nối với ống tròn cứng. (Chi tiết A)

--------------------------------------------------